Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2021 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednym z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żory, warto zapoznać się
z zasadami tegorocznego naboru, który podobnie jak w latach ubiegłych zostanie przeprowadzony przy pomocy systemu elektronicznego. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się
na podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, złożonej w terminie od 15.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022  odbywa się na zasadach, które zostały określne w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 tj.) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.107/2021
z dnia 27.01.2021 r.

Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola
w Żorach lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, informujemy, że szczegółowe informacje, poradniki, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli dostępne są na portalu
dla rodziców www.zory.przedszkola.vnabor.pl.

ZASADY OGÓLNE

Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Żory.

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  do przedszkola prowadzone jest w formie elektronicznej i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych przedszkoli.

Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej (max 3). Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest
od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych
w rekrutacji do przedszkola.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 – Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich żorskich placówek przedszkolnych oraz warunkami organizacyjnymi. Szczegółowe informacje
o przedszkolach można znaleźć w ofercie przedszkola na stronie www.zory.przedszkola.vnabor.pl  oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na dwa sposoby:

elektronicznie na stronie internetowej: Żory www.zory.przedszkola.vnabor.pl,

w formie papierowej (formularze dostępne w przedszkolach).

Wypełniony wniosek:

podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka,

podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Uwaga!
Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania
i dostarczenia do przedszkola I wyboru nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru

01.03.2021 godz. 8:00 – 15.03.2021 godz. 15:00

Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku
o przyjęcie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku.

Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie
on zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony
do przedszkola pierwszego wyboru.

Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik przedszkola wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i nada numer PIN.

Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji.

Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu

Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.

Rodzice, którzy posiadają indywidualny PIN, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji
w Internecie.

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Żory przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Krok 6 – Ustalanie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów zobowiązanych
do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych.

Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone
w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola

                        31.03.2021 godz.8:01 –  12.04.2021 godz. 15:00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka
do przedszkola w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Krok 8 – Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,

złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawa rekrutacyjną.

Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

W postępowaniu uzupełniającym rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte
do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Żory.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Prezydenta Miasta Żory. W tym przypadku Prezydent pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

Skip to content