aneks nr 1 – Zmiany są podyktowane wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 13 im.H.CH. ANDERSENA W ŻORACH OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem COVID-19.

Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy jest ograniczona -w grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką, pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Godziny pracy przedszkola mogą ulec skróceniu.
4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
5. Do przedszkola dziecko nie przynosi żadnych przedmiotów (książek, zabawek, maskotek, plecaków, żywności i napojów itp.) i z przedszkola nie wynosi żadnych kartek, rysunków, pracy plastycznych itp.
6.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola
7. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki
oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą obowiązkową kwarantannę.

ROZDZIAŁ II
PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Do przedszkola wchodzi się głównym wejściem, a wyjście będzie się odbywało przez wyjście ewakuacyjne.
2.Dzieci do przedszkola przyprowadzane są i odbierane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.
3. Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera tylko jeden rodzic/prawny opiekun.
4. Rodzice/prawni opiekunowie przed wejściem do placówki zobowiązani są dezynfekować dłonie.
5. Rodzice wchodząc do przedszkola mają obowiązek zakładać rękawiczki ochronne oraz zakrywać usta i nos.
6. Rodzic/prawny opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników i innych dzieci i ich rodziców wynoszącego minimum 2 metry.
7. Dziecko do sali zabaw zaprowadzane jest i przyprowadzane na szatnię do rodzica/prawnego opiekuna
przez wyznaczonych pracowników przedszkola.
8. Rodzice/prawni opiekunowie mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal, sekretariatu, a także do innych pomieszczeń placówki. Wszelkie możliwe sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną lub mailową. Jeśli sprawa wymaga stawienia się osobiście sposób jej załatwienia należy wcześniej ustalić z pracownikiem sekretariatu telefonicznie.
9. Rodzicom/prawnym opiekunom zaleca się, aby mierzyli swoim dzieciom temperaturę ciała przed przyprowadzeniem do przedszkola.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA OPIEKI DZIECI W PRZEDSZKOLU

1.W grupie może przebywać do 12 dzieci . W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu
prowadzącego może zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
2. Dziecko po przyprowadzeniu do sali udaje się z opiekunem do łazienki i dokładnie myje ręce za pomocą mydła i ciepłej wody.
3. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali.
4. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie/ nauczyciele.
5. Nauczyciele organizują zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
6. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
7. Nauczyciele nie organizują wyjść poza teren przedszkola.
8. Sprzęt na placu zabaw zostaje wyłączony z użytku z powodu braku możliwości dezynfekcji.
9. Nauczyciele organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
10. Nauczyciele zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce.
11. Sala zabaw jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
12. Z sali zabaw usunięte są przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie dezynfekować.
13. W trakcie zajęć opiekuńczych nie będzie organizowany w grupach młodszych poobiedni odpoczynek na leżakach.
14. Nauczyciele, pomoc nauczyciela i dzieci w czasie pobytu w sali zabaw nie muszą zakrywać ust i nosa.
15. Personel przynoszący posiłki i dezynfekujący powierzchnie w sali będzie wyposażony w przyłbice i rękawiczki. Przed i po każdym posiłku stoliki i krzesła będą dezynfekowane.
16. Po zakończeniu zajęć opiekuńczych każdego dnia wszystkie zabawki , powierzchnie użytkowe, wyposażenia itp. są bezwzględnie dezynfekowane.

ROZDZIAŁ IV
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECKA COVID – 19

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel lub pomoc nauczyciela dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka( po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów
2. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu ( które wyposażone jest w środki ochrony indywidualnej i płyn do dezynfekcji ) z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/prawnych opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
3. Do momentu przekazania dziecka pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów przebywa ono w odosobnionym miejscu pod opieką upoważnionego pracownika przedszkola.
4. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej.
5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
6.Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia zarażenia Covid-19 zawiadamia Powiatową Stacje Sanitarno- Epidemiologiczną i postępuje zgodnie z jej wytycznymi.
7. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która
aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii , dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
8. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.
9. W sytuacji zarażenia się dziecka na terenie placówki rodzic/prawny opiekun nie będzie wnosił pretensji do dyrektora Przedszkola nr 13 im.H.Ch.Andersena w Żorach oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.

[ ROZDZIAŁ V – VI…]

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura obowiązuje na czas stanu zagrożenia epidemią.
2. Jeśli stan epidemiczny zostanie zawieszony – restrykcje nie będą obowiązywały. “

Skip to content