PRAWNY OPIEKUNIE PAMIĘTAJ :

 1. Przyprowadzając/odbierając dziecko do/z przedszkola przed wejściem zdezynfekować
  dłonie, założyć rękawiczki, zasłonić usta i nos, należy zachować dystans społeczny w
  odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący
  min.2 m;
 2. W przedszkolu korzystasz tylko z przestrzeni wspólnej, czyli szatni; do/z sali zabaw
  dziecko idzie pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola;
 3. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe;
 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
  sugerujących chorobę zakaźną;
 5. Wyjaśnij swojemu dziecku, że nie może ze sobą zabierać do placówki i z placówki
  niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek;
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
  nie posyłaj dziecka do przedszkola. Wówczas wszyscy musicie zostać w domu oraz
  stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
 7. Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby, przedszkole
  niezwłocznie powiadomi w celu pilnego odebrania dziecka z placówki;
 8. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż
  dyrektorowi/ nauczycielowi opiekującemu się ( poprzez e mail) istotne informacje o stanie
  jego zdrowia;
 9. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że
  powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać
  ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
  czy kasłania.
Skip to content