uwaga

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 13 im. H. Ch. Andersena w Żorach. ul. Piastów Górnośląskich 3 Żory , dalej Administrator, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Sikorską – dyrektora placówki.

 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest  Pan Roman Kamiński z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej rodo@przedszkole13.eu , lub listownie na adres Przedszkole Nr 13 im. H. Ch. Andersena w Żorach. ul. Piastów Górnośląskich 3 Żory

 3. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu p13.zory.pl dalej: Serwis oraz z fanpage’a Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej: RODO).

 4. Dane osobowe podawane za pomocą serwisu i fanpage’a są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta
  i Administratora lub uprawnionych przez niego osób.

 5. Działanie fanpage’a na Facebook i Instagramie są zgodne z wymogami, które
  są zawarte odpowiednio w regulaminie Facebooka w rozdziale zasady dotyczące danych, umieszczone na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update oraz regulaminie Instagram i zasadach dotyczących danych na Instagramie, umieszonych na stronie www.help.instagram.com Serwis Instagram należy do Facebook. Wszelkie informacje zawarte na profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

 6. Serwis p13.zory.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach korzystających z serwisu i ich zachowaniu poprzez:

     1. dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników informacje w formularzach,

     2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),

     3. rejestrowanie logowań i logów na serwerach utrzymywanych przez Administratora.

 1. Administrator administruje również danymi osobowymi zawartymi
  w korespondencji elektronicznej przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na skierowaną korespondencję, utrzymania komunikacji w ramach prowadzonej działalności oświatowej oraz archiwizowania korespondencji.

§ 2

INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Ponadto Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, aktywność, informacje przechowywane na urządzeniach końcowych).

§ 3

CELE PRZETWARZANIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w celu:

  1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie,

  2. archiwizowania korespondencji.

 2. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami fanpage’a zostają przetwarzane przez Administratora tylko na potrzeby przygotowania i udzielenia odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez Administratora działalności oraz treści przez niego udostępnionych, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność związana z korzystaniem z fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook i Instagram.

 3. Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przekazane
  za pośrednictwem poczty elektronicznej zostają przetwarzane przez Administratora na potrzeby odpowiedzi na skierowaną korespondencję.

 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Administratora.

§4

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednakże niezbędne
  w celu realizacji funkcji formularza tj. przygotowania i udzielenia odpowiedzi
  na kierowane do Administratora zapytania. Administrator przetwarza dane, które użytkownik Serwisu podaje w formularzu.

 2. Administrator przetwarza również dane, które użytkownik pozostawi w ramach poruszania się po serwisie (m.in. te, pozostawione w tzw. plikach cookies), dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących użytkownika treściach, w tym reklamowych, jego wyszukiwaniach, kliknięciach. Administrator przetwarza dane o aktywnościach użytkownika w ramach usług, portali, serwisów internetowych i innych lokalizacji w sieci Internet oraz informacje przechowywane na urządzeniach końcowych z których korzysta, w tym informacje o przeglądarce, mogą być to też dane o dokładnej lokalizacji geograficznej lub IP.

 3. Poprzez funkcjonowanie fanpage’a Administrator zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

  1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez Administratora w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych),

  2. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać wizerunek osoby fizycznej),

  3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik,

 4. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger lub prywatną wiadomość (dzięki niej możemy dowiedzieć się o adresie e-mail, numerze telefonu oraz treści wiadomości, zawartej w związku z kierowaną do Administratora korespondencją), informacje o polubieniu fanpage’a – poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”, informacje o aktywnościach na fanpage’u.

 5. Poprzez odpowiedź na skierowaną korespondencję elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej Administrator zbiera i przetwarza wszelkie dane osobowe zawarte przez kierującego korespondencję w tejże korespondencji.

§5

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. W celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Pana/Panią zapytania za pomocą formularza dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Pana/Panią zgody w chwili wysłania wypełnionego formularza – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 3. Zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa
  i wewnętrznymi regulacjami Administratora poprzez tworzenie ewidencji związanych z RODO, w tym np. ewidencji osób, które wyraziły zgodę na kontakt, związane jest z nałożonym przez RODO obowiązkiem dokumentacyjnym dla wykazania zgodności i rozliczalności. Podstawą prawną przetwarza danych zawartych w rejestrach i ewidencjach jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO.

 4. Skierowanie do Administratora korespondencji elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych przez Pana/Panią w tejże korespondencji -art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na skierowaną do Administratora korespondencję elektroniczną. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy o skierowanie wiadomości elektronicznej nie zawierającej takich danych lub ich zanonimizowanie.

 5. Kierując do nas zapytanie w wiadomości prywatnej Messenger, wiadomości prywatnej na Instagramie i/lub komentując nasze wpisy za pomocą fanpage’a lub wyrażając aktywność względem naszego fanpage poprzez kliknięcie „Lubię” lub „Obserwuję” wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z fanpage’a jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Jeżeli Pan/Pani jako użytkownik fanpage’a wyrazi chęć na skorzystanie z usług Administratora podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 6. Podstawą prawną przetwarzania danych wynikających z rejestru korespondencji, wiadomości po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§ 6

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili użytkownik może tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

 2. Jeżeli użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  to w tym celu wystarczy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: przedszkole13@onet.eu , lub listownie na adres Przedszkole Nr 13 im. H. Ch. Andersena w Żorach. ul. Piastów Górnośląskich 3 Żory

 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§ 7

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 1. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowaniu.

§ 8

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom, z którym Administrator współpracuje w celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą serwisu tj. podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT – operatorowi hostingowemu oraz podmiotom świadczącym wsparcie techniczne strony internetowej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dodatkowo, dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

§ 9

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu przez podmiot danych.

 2. W przypadku informacji, które Administrator posiada w ramach udostępnionych przez Pana/Panią komentarzy na fanpage’u, będą one dostępne na serwisie
  do czasu usunięcia ich przez autora. W przypadku treści obraźliwych, wulgarnych
  i naruszających przepisy prawa Administrator może usunąć komentarze i wpisy
  w dowolnym czasie.

 3. Pana/Pani dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, wiadomości prywatnej na Instagramie podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebook’a oraz Instagram.

 4. Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przekazane
  za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przetwarzane przez okres trwania komunikacji w ramach prowadzonej przez nas działalności oświatowej. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. W przypadku zawarcia umowy z naszą placówką dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 5. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa
  do momentu ustania ww. interesu.

§ 10

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. W serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.

 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że użytkownik wyświetlił nasz Serwis, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

 3. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych,
  to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszym Serwisie do profilu użytkownika danym serwisie społecznościowym.

 4. Jeśli użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

 5. Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszym Serwisie bezpośrednio do jego profilu
  w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

§ 11

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Dane te stanowią
  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania z serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt na adres mailowy przedszkole13@onet.eu , lub listownie na adres Przedszkole Nr 13 im. H. Ch. Andersena w Żorach. ul. Piastów Górnośląskich 3 Żory

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach:

  1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

  2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

  3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych
   na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

  4. utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

  5. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.

 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

 2. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniuz funkcjonalności, etc.

 3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

§ 12

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu
  w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisu oraz w celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http lub https,

  4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
   w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  5. informacje o przeglądarce użytkownika,

  6. informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 13

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik serwisu posiada prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych;

  2. sprostowania danych osobowych;

  3. usunięcia danych osobowych;

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  6. przenoszenia danych osobowych.

 2. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego,
  a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać,
  że zgodnie z przepisami prawa możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które
  są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub, istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Administratora za pomocą adresu e-mail: przedszkole13@onet.eu , lub listownie na adres Przedszkole Nr 13 im. H. Ch. Andersena w Żorach. ul. Piastów Górnośląskich 3 Żory

§ 14

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 15

UWAGI KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody serwisu. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.

 2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w serwisie można kierować do Inspektora Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: przedszkole13@onet.eu , lub listownie na adres Przedszkole Nr 13 im. H. Ch. Andersena w Żorach. ul. Piastów Górnośląskich 3 Żory

 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

Skip to content